A. Eralp KURU

A. Eralp KURU - Through the path of GLORY!

Örgüt Kültürünün Çalışan Motivasyonuna Etkisi

By Eralp KURU | 15 Ocak 2016 | 0 Comment

Değişim ve gelişimin hızla ilerlediği günümüzde örgüt kültürü hızla önem kazanmaktadır. Örgütün karakterini oluşturan kültür aynı zamanda örgüt içerisindeki sosyal mimarinin ana kaynağıdır. Bu kültür taklit edilemez; insanları, sistemleri, süreçleri ve prosedürleri birbirine bağlar. Kültürün birbirine bağladığı öğelerin temelinde insanlar, özünde davranışsal organlar vardır. Maslow`a göre bireyin güdülenmesinin temelinde ihtiyaçlar vardır. Birey bu ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla harekete geçer ve bu amaçlar çerçevesinde güdülenir.

Kültürden bu kadar çok bahsedilirken, nasıl kullanılacağı az bilinen sihirli bir güç olarak değerlendiriliyor. Kimi yöneticilere göre örgüt başarısının temelinde kültürün yarattığı değer yer alıyor. Yapılan birçok araştırma gösteriyor ki; kültürün oluşturduğu değer, örgüt içindeki performansı ve müşteri memnuniyetini ciddi oranda etkilemektedir. Güdüler; bireyin işine yön vermekte, gücünü ve öncelik sırasını belirlemekte ve sürekliliğini sağlamaktadır.

Yapılan işe anlam katan güdüler, bireyin kendisi ve yapılan iş ile aynı çizgide buluşarak farklı derecelerde performansı artırırlar. İşin kendisi ile doğrudan ilgili olan bu güdülere doğrudan güdüler denilmektedir. Bu şekilde çalışan işin kendisi tarafından güdülenir ve çalışmaktan keyif aldığı için çalışır, bunu bir eğlence aracı olarak tanımlar. Bu şekilde merak, deneyleme ve keşfetme isteği canlı kalır, zorlayıcı sorunların üstesinden gelir. Bununla birlikte işinin amacını kişisel olarak benimseyen ve ilke edinen çalışanlar; bu amaç doğrultusunda güdülenir. Aynı zamanda bu amaçlar doğrultusunda çalışanın gelişimini destekleyerek çalışana fayda sağlayan işler, çalışanların geleceği ve gelişimi için potansiyel sağlayarak onları güdülenmektedir.

Dolaylı güdü olarak bilinen güdüler çalışanları düşük performansa yöneltmektedir. Çoğunlukla bu güdüler; çalışanları kişiliklerinden uzaklaştırır ve yapılan işin anlamını kaybetmesine sebep olurlar. Korku, zorunda kalma durumu, utanç ve baskı duygusal baskının türleridir. Bir iş anlamını kaybettiğinde ise eylemsizlik haline geçilir ve amacını bilmeden dışarıdan gelen yönlendirmeler ile kör ve kısıtlı bir şekilde ilerler. Amacı olmadığı için kimliğini kaybeden çalışan, bir süre sonra amacını tanımlayamadığı işinden de uzaklaşacaktır. Dolaylı güdüler hayal kırıklığına ve iş konusunda sıkılganlığa yöneltmektedir ve dikkatleri dağılan çalışanlar yapılan işin kalitesine daha az önem vermektedir.

Güdülenmiş davranışların yönü bellidir, büyük bir enerji ile yapılır. Hareketlerde kararlılık, devamlılık ve ısrar vardır. Güdülenmiş davranışta ilgi duyma ve dikkat etme de süreklilik; davranışın yapılması için çaba göstermeye ve gerekli zaman harcamaya isteği; konu üzerinde odaklaşma, kendini verme ve güçlüklerle karşılaştığında istenilen davranışı yapmaktan vazgeçmeme, sonuca gitmede ısrarlı olma ve kararlılık gibi olumlu davranışlar mevcuttur.

Motivasyonun oluşturulmasında kültür kilit öneme sahiptir. Aynı zamanda yüksek performanslı kültürün eğlence, amaç ve potansiyeli maksimize ederken duygusal baskı, ekonomik baskı ve eylemsizliği minimize ettiğini görüyoruz. Doğrudan güdüler mutluluğu, heyecanı ve isteği tetiklerken dolaylı güdüler baskı, hayal kırıklığı ve ataleti tetiklemektedir. Bir başka değişle eğlence, amaç ve potansiyele odaklanan kültürler daha yüksek performans elde ederek daha kaliteli sonuçlar ortaya koymaktadır.

Örgüt kültürü, örgüt içerisindeki süreçleri ve örgüt çalışanlarının motivasyonunu doğrudan etkilemektedir. İşin gerçekleştirilmesi için çalışanın ortaya koyduğu çaba, örgüt içerisinde kazandığı kimlik, ilerlemeye getirecek olan kariyer basamakları, örgüt içerisindeki topluluk ve bu topluluktaki rolü, lider ile olan ilişkinin ve iletişimin kalitesi, yönetişim süreçlerindeki yeri ve geçerliliği, performans değerlendirmeleri gibi çeşitli süreçler çalışan motivasyonunu doğrudan etkilemektedir. Kültür bir ekosistemdir ve kültürün tüm unsurları birbirleri ile iletişim ve kuvvet içindedir.

Çalışan motivasyonunu etkileyerek yapılan işin kalitesini ve bununla bağlantılı olarak müşteri memnuniyetini etkileyen örgüt kültürü özenle inşa edilmelidir. Nitekim bazı şirketler yüksek güdülü görevleri tasarlamak için özel çaba sarf etmektedir. Çalışanların belirli bir esneklikte fikirlerini ve yaratıcılıklarını ortaya koymaya yönelik süreçler, gıpta edilen örgüt kültürlerinin parçasıdır. Çalışanın yapılan işten ne öğrendiği, bu işi hangi amaçla yaptığı ve bu işi yaptığı zaman neleri öğreneceğini bilmesi, yani çalışmanın arkasındaki nedenleri ve süreçleri anlaması motivasyonu arttırmaktadır.

Örgüt kültürü çalışanlara ve örgüte bir kimlik ve kişilik kazandıran etkili bir unsurdur. Kendi kimliklerini yakalayan ve mükemmel kültürler yaratan örgütler; çalışan motivasyonunu arttırır, kaliteli sonuçlar elde eder ve rekabet avantajı kazanır. Günümüzde yaşanan hızlı değişim dinamiklerine uyum sağlayarak ayakta kalabilmek için örgüt kültürünün değerinin ve etkisinin farkına varılmalıdır.

TAGS

0 Comments

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir